Creative Association
for Arts and Culture Drom

Hankkeesta

Nordic Roma Artist Platform (NRAP)

Nordic Roma Artist Platform (NRAP) on pohjoismainen kulttuurihanke, joka on omistettu Pohjoismaiden mustalaistaiteen ja -taiteilijoiden näkyvyyden ja statuksen luomiselle. NRAPin johtaja ja aloitteentekijä on maailman johtava mustalaiskirjailija ja -taiteilija, kulttuurineuvos Veijo Baltzar.

Tavoitteet

NRAPin tavoitteet ovat

•  edistää Pohjoismaiden mustalaistaiteilijoiden taiteellisia uria verkostoitumis-, mentorointi-, näkyvyys- ja tunnustoiminnan muodoissa, erityisenä kohderyhmänä nuoret, orastavat taiteilija-alut

•  lisätä tietoa ja tietoisuutta Pohjoismaiden mustalaistaiteen perinteistä 

•  edistää kansainvälistä ja kulttuurienvälistä dialogia mahdollistamalla helppo pääsy laadukkaaseen Pohjoismaiden mustalaistaiteilijoita esittelevään online-sivustoon

Ideologinen tausta
ja tavoitteet

NRAP edustaa kannustavaa esimerkkiä kyvystä tehdä yhteistyötä valtaväestön kanssa niin, että yksilö säilyttää omat kulttuuriset juurensa ja -perinteensä. Uskomme, että säilyäkseen hengissä ja kehittyäkseen, kulttuurin – sekä taiteen sen ilmaisumuotona – tulee säilyttää kosketus omiin perinteisiinsä. Uutta ei voi syntyä ilmaan vanhaa.

 

Taiteilijoille oman kansan tuki on suunnattoman tärkeää. Mustalaisten kohdalla tämä on kuitenkin lapsenkengissä: heidän keskuudessaan taiteilijan ohittaa kaikki muut tekijät. Lukuun ottamatta musiikkitaidetta, mustalaistaiteilijat ovat tähän asti olleet irtolaisia, vailla kansansa tukea. Tämä on aiheuttanut sen, että mustalaisten identiteetti on horjunut maailmanlaajuisesti. Jos emme arvosta itseämme, meidän on turha valittaa, että muut eivät arvosta meitä. Silloin meidän tulee myös tyytyä siihen: kansa, jolla ei ole omia taiteilijoita on valtaväestön silmissä paarialuokkaa: se merkitsee väistämättä syrjinnän ja rasismin kohteeksi tulemista.

NRAP ei tule tukemaan missään muodossa toimintaa, joka marginalisoi mustalaisia tai käsittelee mustalaistaiteilijoita ja -taidetta muussa kuin valtaväestön valtarakenteiden ja statuskriteerien kontekstissa. Emme tule myöskään tukemaan sellaista toimintaa, jossa romanit toimivat vallan ja järjestyksen asiamiehinä, unohtaen oman kulttuurinsa merkityksen ja kansansa luonteen. NRAP ei tue kookospähkinä- eikä jogurttirusinasyndroomia – musta päältä ja valkoinen sisältä sekä päinvastoin (Veijo Baltzar, 2012). Sen sijaan NRAP voi tukea sitä, että taiteilija esim. kirjoittaa valtaväestön kielellä ja on taiteessaan vuoropuhelussa valtaväestön kanssa – tukien monikulttuurisuuden integroitumista valtajärjestelmiin menettämättä omaa identiteettiään.

Mustalaistaiteilijat jäävät usein palkitsematta myös siksi, ettei palkinto- ja apurahalautakunnat yksinkertaisesti tiedä mustalaistaiteesta ja sen saavutuksista. NRAP-hanke edistää Pohjoismaiden mustalaistaiteilijoiden tunnettuutta ja statusta suhteessa valtaväestön taiteilijoihin ja taiteeseen.

Hanketta hallinnoi

Luovan kulttuurin
yhdistys Drom

Drom on luovan kulttuurin ja taiteen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1976. Yhdistyksen tavoitteena on rakentaa kulttuurienvälisen vuoropuhelun siltoja Suomessa ja kansainvälisesti taiteen ja kulttuuripoliittisen vaikutta-misen keinoin. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Dromin perustaja, kirjailija, kulttuurineuvos Veijo Baltzar.

www.creativedrom.com

Yhteistyössä

Koneen säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleis-tajuamista apurahoin. Säätiön tavoitteena on olla tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle.

www.koneensaatio.fi

Pohjoismaisen kulttuurirahaston tavoitteena on uudistuva ja dynaaminen pohjoismainen taide- ja kulttuurielämä, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta. Rahasto on viime vuosina osallistunut aktiivisesti uusiin verkostoihin ja edistänyt verkostoitumista pohjoismaisen kult-tuuripoliitiikan kehittämiseksi.

www.nordiskkulturfond.org