Creative Association
for Arts and Culture Drom

E INICIATIVAQO OBJEKTÌVO THAJ LAQO IDEOLOGÌKO TRUJALIPEN

I URrDP si jekh tromavni misal sar śaj Rroma te phandlǒn butǎça e gaʒençar bi te durǒn pumare kulturaqe darriněnθar aj tradicienθar. Pakǎs so jekh kultùra (thaj o dombipen sar laqi eksprèsia) śaj ʒivel dureder aj luludǒl prdal-o vaxt savo nakhel sadaj kana dikǎrel zoralo e tradiciaqo ʒanipen. O Nevo naśti ovel bi Puranesqo.

 

E dombenqe si pravasno te oven patǐvdine katar pumare manuśa, pumari sel. Ćaćimasθe akava pućhipen si jekh pharipen maśkar Rromenθe. Khrigal e baśalnenθar, o avera rromane domba sas ʒi akana avrimukhline odolesqe so lenqi sel nas pala lenθe. Akava logavdǎs i rromani identitèta. Ʒi kaj amen na das amen patǐv kòrkorre, nanaj sosθar te rovas so o gaʒe na den amen patǐv. O ćaćipen si so jekh nàcia bi dombenqo si sociàlo avrićhudine manuśa and-e averenqe jakha – thaj aśtal o rasìsmo aj i diskriminàcia peren upral lenθe.

I URrDP naj te del vast anda nisavo aktivipen, savo pe naturaθar avrićhudel i rromani nàcia vaj ispidel tar e Rromen ʒianda avera kontèkste, desar odola save reprezentuin e societàlo struktùre thaj i zor e gaʒitkone dostipnasqi. O projèkto nanaj te lel pes aktivimatençar, anda savenθe o rromane dombimàta si dikhle avere statutoça aj kontekstoça desar e gaʒìtka. Vipalćhande i URrDP nanaj te priarel aktivimàta anda savenθe o Rroma si sadaj bakre e gaʒikane dostipnasqe politikalone strukturenqe, bisterindoj i natùra thaj o vasnipen e xoditkone naciaqe. I URrDP na priarel e koko-akhorenqe sindròme – kale avrial thaj parne andral vaj vice-versa. Mamujal, i URrDP priarel domben save lekhaven and-i gaʒìtko ćhib vaj śìrdel dialògo e gaʒençar (bute-kulturenqi integràcia and-o gaʒìtko dostipen bi te ovel xasardi i xodìtko identitèta).

Objectives

I URrDP si la sar res:

 

• te del buteder zor e norditkone dombenqe anda lenqi profesionàlo karièra prdal-jekh śukares khuvdi manuśikani somdrakhin, mutuàlo zorǎripen jekh avereça, aktivimàta kaj te oven on dikhlǒver aj pinʒarde; emfàza zorali si te ovel dini e ternenqe;

• te ʒanen sa o manuśa buteder pal-e norditkone Rromenqe dombikane tradìcie;

• te zorǎrel aj te tromavel maśkarthemutno & maśkarkulturàlo dialògo prdal- jekh ćaćikani informàcia on-line pal-o nordìtka (utarigutne) rromane domba;

• te arakhǒl phurtǎ kaj te nakhavdǒn o ćhibutne xoxoja save ulaven e Rromen domben, thaj na mukhen maśkar lenθe komunikàcia;

• te śajarel te pinʒardǒl i maśkarthemutni identitèta e rromane naciaqi thaj sa o sundal te xalǒvel i ahor e rromane dombenqe xaćaripnasqi pala pumenθe – sar phenel o Veijo Baltzar (1987) "nanaj and-o sundal niekh nàcia bi dombenqo, bi nobelistenqo thaj bi socialone pinʒaripnasqo"

• te sikavel sosqe si vasno o mutuàlo sombutipen, o sikavipen avri thaj o kolektìvo somogi maśkar norditkone rromane dombenθe sar sumnakuni xaing laćhimatenqi vaś-o domba kòrkorre thaj vaś-i nàcia anda jekh;

• te anel i diskùsia pal-o rromane dombimàta thaj domba pe jekh nivèli sar so si maśkar gaʒenθe; te oven priarde vaś Rromenqe barabara kritèrie sar so si vaś gaʒenqe and-o utarigutne dostimàta (misalǎqe somʒenipen and-o gaʒitkone profesionàlo unìe);

• te tromavel e Rromen aj avera minoritète kaj te khuven and-e ekonomiaqe aj dostipnasqe struktùre e norditkone dostimatenqe, thaj vi and-o struktùre save len decìzie pal-o dombipen, sar o dombikane komitète.