Creative Association
for Arts and Culture Drom

Open Call

O Drom putardǎs akava akharipen kaj te oven Nordìtka Rroma domba prezentuime and-i Nordìtko (utarigutni) rromani dombikani platfòrma. O alosarde domba si te oven prezentuime dombikane portfolionθe p-i platfòrma on-line (savi si te ovel vazdime sar rezultàto e projektosqo pe akava @-kùjbo) anda sa o ćhibǎ e Skandinaviaqe thaj vi p-i ćhib anglikani. O dombikane portfolia si te oven kerdine and-o sombutipen e alosarde dombençar pal-i publikàcia e Jurysqe deciziaqi.

O domba, save mangen te den aplikàcia and-i platfòrma on-line si te bićhalen jekh lil khetane pumare CV/ça (biografiaça) anda sarsavi ćhib p-i @-adrèsa nina.casten@drom.fi. E projektosqi koordinatòra Nina Castén si te del anglal sarsave pućhimàta so kamlǒl pes tumenqe te ʒanen thaj si te del tumen vast anda sa i procedùra ! Kontàkto : +358 44509068.

KALENDÀRI:
1. Ʒi k-o 21.11.2018: akharipen e dombenqo
2. The jury will gather in Finland for the dates 26-28 November 2018, during which artist selection will be made and announced on 28 Nov 2018 in the publication event, held at Nordic Cultural Point (Kaisaniemenkatu 9, Helsinki).
 

O AKHARIPEN SI PUTARDO ƷI K-O 21.11.2018. KER AVDIVES TIAPLIKÀCIA !

O JURY
 

Jekh maśkarthemutno Jury ekspertonqo si te alosarel e dombenqi grùpa, save si te oven prezentuime and-i platfòrma on-line.


And-o Jury si te oven panʒ ʒene, save reprezentuin i opreder avtoritèta anda lenqe dombikane umalǎ anda pumare Themesqo dostipen. Sarkon somʒeno si te ovel mujalo katar jekh Them e Skandinaviaqi thaj jekh umal e dombipnasqi: literatùra, nterpretàcia (teàtro, gilǎipen, baśavipen, khelipen), dizajn, vizuàlo dombimàta thaj fìlmo.

The jury members are following:
 

- Chairman of the jury, Mr Cultural Counsellor Veijo Baltzar, Finland
- Ms Hild Borchgrevink, Chairman of Nordic Council Music Prize Committee, Norway
- Mr Arild H Eriksen, Director, Artist Residence Centre "Dale", Norway
- Ms Fríða Björk Ingvarsdóttir, Rector of Iceland University of the Arts, Iceland
- Ms Hedvig Westerlund-Kapnas, Senior Expert, Nordic Cultural Point, Faro Islands/Denmark
- Tuula Väätäinen, 2. Vice-chairman, Kuopio City Counsil, Finland

- Michael Matz, Senior Advisor of Nordic Council, Sweden